WETTELIJKE MEDEDELINGEN & AVG

1. PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

Overeenkomstig de artikelen VI.45 en volgende van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, moet aan de gebruikers van de website https://papilio.agency de identiteit worden meegedeeld van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van en het toezicht op de website:

Eigenaar: Papilio Communication VBA
Wettelijk adres: Lieve vrouwlaan 78, bte 2, 1140 Evere, BELGIË
Bedrijfsnummer: 0775.431.262 RPM Brussel
BTW-nummer: BE 0775.431.262

De voor de publicatie verantwoordelijke persoon is een rechtspersoon.

Verantwoordelijken voor de website: Beheerders van de website van VBA Papilio Communicatie te contacteren via info@papilio.agency

Host: FastComet Inc., 350 Townsend St., Suite 300 – #846, San Francisco, CA 94107, datacentrum in Amsterdam (NL).

Functionaris voor gegevensbescherming: DPO van VBA Papilio Communicatie te contacteren via dpo@papilio.agency

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ZIJN DIENSTEN

De site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de wet van 19 april 2014, waarbij Boek XI “Intellectuele eigendom” wordt ingevoegd in het Wetboek van economisch recht, en waarbij de specifieke bepalingen van Boek XI worden ingevoegd in de Boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en dat wordt beschermd door de toepasselijke Internationale Verordeningen.

De klant mag de elementen of werken van de site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de website https://papilio.agency impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site https://papilio.agency wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden besloten door de VBA Papilio Communicatie die dan zal trachten de data en tijdstippen van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen. De website https://papilio.agency wordt regelmatig bijgewerkt door de beheerder. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin verplicht voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website https://papilio.agency is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf dat zich vooral bezighoudt met digitale communicatie: creatie van een visuele identiteit, webdesign, community management, foto- en vidéo diensten, enz. Deze lijst is niet uitputtend.

Papilio streeft ernaar om op de website https://papilio.agency zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken, zowel in de lijst van diensten als in de prijslijst. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://papilio.agency wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://papilio.agency niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De site is gemaakt met HTML5, CSS3 en Javascript. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met behulp van recente, virusvrije apparatuur en een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

De website https://papilio.agency wordt gehost door een dienstverlener buiten de Europese Unie, maar moet wel voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoud doeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van storing van de infrastructuur of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

De Papilio Communication VBA en de host FastComet Inc. kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het Internet-netwerk, telefoonlijnen of computerapparatuur en telefonie in het bijzonder gerelateerd aan overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

De onderneming Papilio Communication is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertegenwoordigers van VBA Papilio Communication.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of een van de onderdelen ervan zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 19 april 2014, houdende invoeging van boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de bepalingen van boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek en alle andere wetten van Belgisch recht die in rechtstreeks verband staan met het geschil.

6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Papilio Communication VBA treedt op als uitgever van de site en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de juistheid van de door haar gepubliceerde inhoud. De onderneming Papilio Communication kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://papilio.agency, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

De Papilio Communication VBA kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de site https://papilio.agency. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Papilio Communication VBA behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de in België geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig, de VBA Papilio Communicatie behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker te betwisten, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

7. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

De klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving betreffende marketingcommunicatie via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 VERANTWOORDELIJKEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de gebruiker en zijn navigatie op de site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van de VBA Papilio Communication: Myriam Neri. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@papilio.agency.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, verbindt VBA Papilio Communication zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, vanaf het verkrijgen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneer VBA Papilio persoonsgegevens verwerkt, neemt VBA Papilio alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de persoonsgegevens te waarborgen in verhouding tot de doeleinden waarvoor het bedrijf ze verwerkt.

7.2 DOEL VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

De Papilio Communication VBA via haar website https://papilio.agency zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om de navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de site, facturering, bestelhistoriek, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor de navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (hashed)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://papilio.agency: e-mailadres
 • voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, mail): telefoonnummer, e-mailadres

Het bedrijf Papilio Communication verkoopt uw persoonlijke gegevens niet; deze worden alleen gebruikt voor noodzakelijke doeleinden of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE EN VERZET

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://papilio.agency de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht op blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van gebruikers (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, achterhaald zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
 • het recht op portabiliteit van door gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 AVG)
 • het recht om het lot van de gebruikersgegevens na hun dood te bepalen en te kiezen aan wie de Papilio Communication VBA haar gegevens zal meedelen (of niet) aan een derde partij die de gebruiker vooraf heeft aangedui

Zodra VBA Papilio Communication op de hoogte is van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt VBA Papilio Communication zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijs doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe VBA Papilio Communication zijn persoonlijke gegevens gebruikt, wil vragen om ze te corrigeren of zich wil verzetten tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker contact opnemen met VBA Papilio door te schrijven naar het volgende adres:

VBA Papilio Communication – Functionaris voor gegevensbescherming
Lieve vrouwlaan 78, bte 2
1140 Evere
BELGIË

of via het e-mailadres : dpo@papilio.agency

In dat geval moet de gebruiker aangeven welke persoonsgegevens hij door VBA Papilio Communication wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren aan de hand van een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens zullen worden onderworpen aan de verplichtingen die bij wet aan de VBA Papilio Communication zijn opgelegd, met inbegrip van de bewaring of archivering van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://papilio.agency een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

7.4 NIET-OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De VBA Papilio Communication onthoudt zich van de verwerking, hosting of overdracht van de verzamelde informatie over haar klanten naar een land buiten de Europese Unie of erkend als “niet geschikt” door de Europese Commissie zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. VBA Papilio blijft echter vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

De VBA Papilio Communication verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien https://papilio.agency echter in kennis wordt gesteld van een incident dat gevolgen heeft voor de integriteit of vertrouwelijkheid van klanteninformatie, moet het bedrijf de klant zo spoedig mogelijk informeren en meedelen welke corrigerende maatregelen zijn genomen. Bovendien verzamelt https://papilio.agency geen “gevoelige gegevens”.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://papilio.agency en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend met het oog op de verwezenlijking van de doeleinden van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://papilio.agency voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

7.5 SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

Met betrekking tot de gebruikers van de website https://papilio.agency verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de dienst en die gedurende maximaal 5 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard zullen worden: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, IP-adres.
Papilio Communication VBA verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies aan te bieden, onder meer via cookies die in de browser worden geïnstalleerd en die het mogelijk maken de voorkeuren van gebruikers op andere websites te begrijpen (zie hieronder). Deze gegevens worden bewaard voor een maximumperiode van 5 jaar na het einde van de contractuele relatie.

8. INCIDENT MELDING

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentenmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://papilio.agency wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of op enigerlei wijze aan derden verkocht. Alleen de overname van https://papilio.agency en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://papilio.agency.

9. HYPERLINKS “COOKIES” EN INTERNET LABELS

De site https://papilio.agency bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://papilio.agency. Papilio Communication VBA heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en gratis deactiveren door gebruik te maken van de deactivering opties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1. “COOKIES”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en in de terminal van de gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

https://papilio.agency kan de informatie verwerken die de gebruiker over zijn bezoek aan de site heeft verzameld, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt https://papilio.agency in staat de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker te verbeteren.

Aangezien cookies de navigatie en/of de levering van de door de site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij de cookies al dan niet aanvaardt, zodat ze in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De gebruiker kan zijn browser software ook zo configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies van tijd tot tijd wordt voorgesteld, voordat een cookie op de terminal van de gebruiker kan worden opgeslagen. https://papilio.agency informeert de gebruiker dat in dit geval de functies van zijn browser software mogelijk niet volledig beschikbaar zijn.

Indien de gebruiker weigert cookies te aanvaarden op zijn terminal of browser, of indien de gebruiker de daar opgeslagen cookies verwijdert, wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://papilio.agency of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval, de VBA Papilio Communicatie wijst elke aansprakelijkheid voor de gevolgen in verband met de verminderde werking van de site en diensten die worden aangeboden door https://papilio.agency, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) het onvermogen voor https://papilio.agency te registreren of te bekijken van de cookies die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de gebruiker.

Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.
De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://papilio.agency kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit deel wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Instagram, Facebook, LinkedIn die verschijnen op de website https://papilio.agency of in haar mobiele applicatie en als de gebruiker heeft ingestemd met het deponeren van cookies door te blijven navigeren op de website https://papilio.agency of mobiele applicatie, kunnen Instagram, Facebook, LinkedIn ook cookies deponeren op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door uw navigatie op de website of mobiele applicatie van https://papilio.agency voort te zetten. De gebruiker kan niettemin op elk moment zijn of haar toestemming voor https://papilio.agency intrekken om dit soort cookies te plaatsen.

9.2. INTERNET TAGS OF “TAGS”

https://papilio.agency kan af en toe gebruikmaken van webbakens (ook bekend als “tags”, of actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s, en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, waaronder het IP-adres van de gebruiker).

Deze beacons worden zowel in de online advertenties geplaatst die gebruikers toegang geven tot de site, als op afzonderlijke pagina’s van de site.

Met deze technologie kan https://papilio.agency de reacties van de bezoekers op de site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), alsook het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers aan de site en andere websites, rapporten over de activiteit op de site samenstellen voor https://papilio.agency, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de site en het internet.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil in verband met het gebruik van de website ttps://nl.papilio.agency/ is onderworpen aan het Belgisch recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken bij uitsluiting bevoegd.

10.1 ONLINE GESCHILLEN

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als klant hebt u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de arbitrages commissie van de Europese Commissie. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.